مدیریت بحران پس از زلزله

کتاب اشنایی با بحرانهای پس از زلزله ایران نوشته مهندس علیرضا سعیدی

کتاب اشنایی با بحرانهای پس از زلزله ایران نوشته مهندس علیرضا سعیدی

کتاب اشنایی با بحرانهای پس از زلزله ایران نوشته مهندس علیرضا سعیدی، کتابی برای مدیران بحران و دانشجویانی است که می خواهند مدیریت بحران را از دید عملیاتی و تجربه فردی...

۱۳ بهمن، ۱۳۹۷ | بدون دیدگاه