دسته: آثار مکتوب

  • مقاله ISI چگونه ارزیابی می شود ؟

    مقاله ISI چگونه ارزیابی می شود ؟

    از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتیISI، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقاله های چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن می باشد.  این گزارش حاوی اطلاعات ارزشمندی پیرامون مجله ها و رتبه بندی آنها می باشد.فاکتور تأثیر (Impact Faktor)،...

    ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه