دعوت به شرکت در یک نظر سنجی

دعوت به شرکت در یک نظر سنجی

یک نظر سنجی در قسمت چپ سایت قرار گرفته است و از شما می خواهد به عنوان یک هموطن اگر بخواهید به یک روستای زلزله زده یک واحد ۳۶ متری اهدا کنید کاربری آن را چه انتخاب می کنید

خواهشمندیم حتما چند ثانیه را برای پاسخ  به این پرسش وقت بگذارید

۱ آذر، ۱۳۹۱ |