لباسهای گرم بدست بچه ها رسید

لباسهای گرم بدست بچه ها رسید

به لطف الهی یک سفر دیگر هم به نتیجه رسید و اینبار لباسهای گرم کودکان مرکز مومن آباد به همراه مایحتاج سه ماه بعد این مرکز را خریداری و تحویل دادیم . همانگونه که قبلا هم توضیح داده ایم در هر سفر گروهی از همراهان با تقبل بخشی از هزینه ها ما را در براوردن نیازهای این کودکان یاری می کنند .

مرکز علی ابن ابیطالب مومن آباد در روستای مومن آباد کیلومنر بیست و پنج جاده بم زاهدان قرار دارد و هیجده تا بیست پسر بچه شش تا سیزده سال را نگهداری میکند و موج پیشرو با یاری همراهان خود از سال ۱۳۸۳ تا کنون هر سه ماه لباس و مایحتاج این کودکان را تامین می کند

کودکان مرکز مومن آباد بم / زمستان 1388 /

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |