مدارس محله ما و یازدهمین مانور زلزله

مدارس محله ما و یازدهمین مانور زلزله

از شش مدرسه که در محله ما قرار دارند تنها یک مدرسه مانور زلزله را برگزار کرد آنهم در حد رفتن به زیر میز و خروج تا حیاط مدرسه و بازگشتن به سر کلاس !

با چند تا از بچه های مدرسه صحبت کردم و ازشون با موبایل فیلم گرفتم . مانور زلزله از دید آنها تنها یک بازی کودکانه است که حتی کلاس سومی ها دبستانی هم آن را در شان خود نمی دانند و از سوی دیگر مدیرانی که فرصتی نیم ساعته را هم در طی یکسال برای حرکتی ساده در حد پناه گیری و خروج از مدرسه را زیاد می دانند

این دو روز بسیار با خودم کلنجار رفتم که چیزی ننویسم که مایوس کننده باشد بنابراین منتظر میشوم تا با کودکان و مدیران مدارس بیشتری صحبت کنم تا قضاوت درست تری داشته باشم

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |