کارگاه آموزشی در دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

کارگاه آموزشی در دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

روزپنجشنبه ۲۸ آذر از ۸ صبح لغایت ۱۳ یک دوره کارگاه آموزشی با موضوع امادگی برای زلزله در دانشگاه علوم تحقیقات اهواز برگزار توسط مهندس علیرضا سعیدی دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران برگزار می گردد

شرکت عموم در این کارگاه اموزشی آزاد می باشد

۲۶ آذر، ۱۳۹۲ | برچسبها: ،