کارگاه آموزشی مدیریت بحران اسکان اضطراری وموقت در زلزله های روستایی و شهری

کارگاه آموزشی مدیریت بحران اسکان اضطراری وموقت در زلزله های روستایی و شهری

امسال در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران یک دوره کارگاه آموزشی مدیریت بحران اسکان اضطراری وموقت در زلزله های روستایی و شهری برای کارشناسان و متخصصان مدیریت بحران برگزار کردید

این دوره اموزشی که توسط مهندس علیرضا سعیدی مدرس مدیریت بحران در روز دوم کنفرانس برگزار شد با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران بحران در زمینه اجرای بهینه اسکان اضطراری تا اسکان موقت در زلزله های شهری و روستایی طراحی و برگزار گردید

در طی این دوره ضمن اشنایی با اصول طراحی و اجرای اردوگاه های اسکان اضطراری به نقاط ضعف و قوت مدیریت بحران در زلزله های بزرگ ایران پرداخته شد

 

۱۲ اسفند، ۱۳۹۲ |