کشتار مادران و کودکان را در غزه خاتمه دهید

کشتار مادران و کودکان را در غزه خاتمه دهید

فارغ از دین ها و ائین ها و گرایشات سیاسی و عقیدتی

خداوند هر ظالمی را که بر انسانهای بی پناه ظلم روا می دارد لعنت کند

چه اسرائیلی باشد و به نام یهود اینکار را بکند

چه هیلتر باشد و به نام نژاد پرستی

چه گروه داعش باشد و به نام اسلام .

باید ترسید از ظلم بر کسی که جز خداوند کسی را ندارد .

باید ترسید

۵ مرداد، ۱۳۹۳ |