اشنایی با مرکز عملیات مدیریت بحران، EOC / قم آذر ۹۳

اشنایی با مرکز عملیات مدیریت بحران، EOC / قم آذر ۹۳

در راستای اصول سیاستگذاری و مدل های مدیریت فاجعه و عملیاتی نمودن سیستم فرماندهی بحران  ICS,EOC یک دوره آموزشی با موضوع اشنایی با مرکز عملیات مدیریت بحران، EOC ، را در شهرداری قم با همکار مدیریت بحران شهرداری برگزار نمودیم

این کارگاه اموزشی ویژه شهرداران و مدیران ارشد بحران استان بود امید که این دوره ها بتواند در ارتقاء سطح دانش و مهارتهای مدیران بحران موثر باشد

۲۸ آذر، ۱۳۹۳ |