مدیریت بحران شهری و منطقه ای

مدیریت بحران شهری و منطقه ای

در طی ده سال گذشته مدیریت بحران در ایران رویکردی شهری و آموزشهای  و برنامه ریزی های انجام شده در زمینه ارتقاء سطح مدیریت های بحران در جهت توانمند سازی مدیران شهری بوده است این در حالی است که تا کنون زلزله های روی داده اغلب به قریب اتفاق موجب ایجاد بحران های منطقه ای شده  اند و در گستره ای وسیع روستاها و شهرهای متعددی را تحت تاثیر خود قرار داده اند .

از جمله زلزله های مطرح در این زمینه زلزله ورزقان آذربایجان شرقی بود که با انکه چندین شهر را تحت تاثیر خود قرار داد اما بیشترین خسارات را روستاها متحمل شدند . از جمله پژوهشهای مطرح در زمینه مدیریت بحران منطقه ای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس علیرضا سعیدی با موضوع مدیریت بحران منطقه ای است

با توجه به اهمیت موضوع و نیز خلاء موجود در این زمینه در طی چند سال اخیر  گروه آموزش و پژوهش جمعیت کاهش خطرات ایران به سرپرستی مهندس علیرضا سعیدی در زمینه مدیریت بحران شهری و منطقه ای سرگرم کار آموزش و پژوهش بوده اند که شما می توانید با مراجعه به سایت جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران به آدرس www.ehrsi.com از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با مدیریت بحران شهری و منطقه ای بیشتر اطلاعات کسب نمائید.

۳ دی، ۱۳۹۳ |