ارزیابی بازسازی ها در ایران: به مناسبت سالگشت زلزله بم

ارزیابی بازسازی ها در ایران: به مناسبت سالگشت زلزله بم

گروه علمی- تخصصی شهر انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند : ارزیابی بازسازی ها در ایران: به مناسبت یازدهمین سالگشت زلزله بم

سخنرانی ها:

مدیر نشست: دکتر شریف مطوف،عضو گروه بازسازی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانان: دکتر شریف مطوف، دکترعلیرضا فلاحی ، دکتر محمد ایران منش و …

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی

بعد از سخنرانی ها بحث وگفتگو برقرار خواهد بود.

* ارزیابی استراتژی بازسازی شهرهای جنگ زده در ایران

*بازسازی رود بار و منجیل پس از زلزله

* داستان باز سازی بم زلزله زده

* آذربایجان دو سال پس اززلزله

زمان: دوشنبه ۸ دی ۳۱۳۱ ساعت ۳۱

۶ دی، ۱۳۹۳ |