اکنون که سمیه از بین ما رفته است ، دختران سمیه نیاز به حمایت دارند به یاریشان بشتابیم

اکنون که سمیه از بین ما رفته است ، دختران سمیه نیاز به حمایت دارند به یاریشان بشتابیم
 سمیه چند روزی هست که از میان ما رفته است

یادتان باشد یکبار برای جراحی چشمانش کمکش کردیم و با کمکهایی که جمع کردیم بخشی از هزینه هایش را تامین کردیم ، آن روزهای سخت جراحی هم ؛ تمامی دغدغه او ، دخترانش بوند
حتی بینایی اش را هم برای آنکه بتواند آنها را به تنهایی نگه دارد می خواست و این روزها دخترانش تنها تر از همیشه با مشکلاتی لاینحلش روبرو هستند .

اینبار برای تامین مایحتاج یکساله بچه هایش می خواهیم اقدام کنیم و به کمکتان نیازمندیم

۲۹ فروردین، ۱۳۹۴ |