مدیریت بحران در زلزله نپال

مدیریت بحران در زلزله نپال

ابن روزها هرچه گزارش از نپال می خوانم و هرچه عکس می بینم در یک موضوع همه مشترک هستند
اوضاع اسکان اضطراری اسیب دیدگان با گذشت سه روز نخست حادثه هنوز هم مناسب نیست
به نظر من با توجه به گزارشات نیمه رسمی خبرگزاریهای معتبر این میتونه به دلیل زیر باشد
مدیران بحران مسقر در منطقه هنوز بر اوضاع مسلط نشده اند
حجم حادثه از توانمندی بالقوه قبل از حادثه به مراتب بیشتر بوده است
کمکهای ارسالی جهانی به میزان مناسب و در زمان مناسب به منطقه نرسیده است
شبکه راه های ارتباطی دچار اسیب جدی شده اند و کمکها به خوبی توزیع نمی شوند
دولت نپال قادر به جذب کمکهای خارجی نیست

دسته ها: مدیریت بحران
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ |