گزارش روز چهارم سفر به منطقه زلزله زده نپال – زلزله نپال

گزارش روز چهارم سفر به منطقه زلزله زده نپال – زلزله نپال

گزارش روز چهارم سفر به منطقه زلزله زده نپال – زلزله نپال
صبح از شهر پوخارا به سمت کاتماندو به راه افتادیم
امروز روز بازدید های میدانی بود از زمین لغزشهای مسیر تا روستاهای متاثر از زلزله و مدیران اجرایی در بحث حمل ووتوزیع کمکها
بازدیدی از فرودگاه پوخارا داشتیم و جلسه ای با مدیر فرودگاه در خصوص میزان کمکهای تخلیه شده و امکانات موجود در فرودگاه پوخارا ، جالب اینکه در مصاحبه ای که داشتیم ایشان برنامه ای برای هماهنگی با گروه های سازمان ملل مستقر در گورخا نداشت هر چند تعداد ۷ عدد هلی کوپتر در باند فرودگاه اماده پرواز داشت ، البته این عدم هماهنگی این روزها برایمان امری طبیعی شده است
جلسه بعدی با نیروگاه برق واقع در نزدیکی گورخا که توسط دولت المان ساخته شده بوده و در این زلزله اسیب ندیده است
بازدید های دکتر زارع از چند زمین لغزش بزرگ هم کامل کننده کار امروز ما بود و در نهایت طی ۸ ساعت با ماشین مسیر ۲۰۷ کیلومتری پوخارا را تا کاتماندو را طی کردیم و نه شب به کاتماندو رسیدیم

۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ | برچسبها: