به کودکان خود هفته ای یک مهارت زندگی را بیاموزیم / مهارتهای مورد نیاز کودکان

به کودکان خود هفته ای یک مهارت زندگی را بیاموزیم / مهارتهای مورد نیاز کودکان

برای اولین هفته

با توجه به اینکه تخصص من زلزله است قطعا اولین مهارتی که اموختن آن را به هر کودکی واجب می دانم سوت زدن است
اغلب پس از حادثه زلزله افرادی که در زیر آوار گرفتار می شوند بعد از چند ساعت که در زیر آوار برای نجات جان خود فریاد می زنند ، بخاطر شدت اسیب وارده به حنجره شان بر اثر داد زدن و وجود گرد و خاک موجود در زیر اوار ، همچون انهایی که در استادیوم به تشویق میپردازند صدای خودشان را از دست میدهند ، این در حالی است که در بهترین حالت تیمهای جستجو و نجات چند ساعت پس از حادثه به منطقه میرسند و تازه از آن زمان با کمک گرفتن ابزار و لوازم و تجهیزات جستجو بدنبال افراد محبوس در زیر آوار میپردازند

سوت زدن یکی از بهترین مهارتهایی است که هر فردی در زیر آوار می تواند به کمک آن از عمق آوار هم درخواست کمک کند حتی اگر حنجره او به هر دلیلی اسیب دیده باشد
پس اولین مهارت شد آموزش سوت زدن به کودک خود

مهندس علیرضا سعیدی
دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و مدرس آوار برداری

۱۰ تیر، ۱۳۹۵ |