برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس در مدیریت بحران

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس در مدیریت بحران

🔴 کارگاه مدیریت استرس در مدیریت بحران
.
این دوره کارگاه آموزشی مدیریت استرس در مدیریت بحران یک دوره هفت جلسه ای بود که رویکردی عملگرا در زمینه ارتقا سطح توانمندی مدیران بحران داشت این دوره با هدف آشنایی مدیران بحران با استرس و روشهای مدیریت آن در سه مقوله فردی، نیروهایی تحت امر به عنوان یک تیم و عوامل تاثیر گذار و متاثر در صحنه حادثه برنامه ریزی و اجرا گردید
مباحث مرتبط با مدیریت فردی استرس توسط خانم نظری کمال و مباحث مدیریت استرس در صحنه حادثه اعم از تیم تحت امر مدیر و عوامل متاثر و تاثیر گذار در صحنه توسط علیرضا سعیدی مورد بحث قرار گرفت
در مسیر ارتقا مهارتهایی مدیران و فرماندهان بحران لزوم یافتن چنین مهارتهایی قطعا جزو نیازهایی اساسی و پایه ما میباشد

photo_2017-02-20_21-42-02

۲ اسفند، ۱۳۹۵ |