دوره آموزشی مدیریت بحران ویژه کودکان

دوره آموزشی مدیریت بحران ویژه کودکان

آغاز اولین دوره آموزش مدیریت بحران ویژه شیر بچه های موج پیشرو در مرکز مهر ماندگار دروازه غار برگزار گردید

نخستین جلسه این دوره آموزشی امروز با حضور سیزده نوجوان ۱۰ تا ۱۴ سال در مرکز آوای ماندگار دروازه غار برگزار گردید.

این دوره آموزشی در طی شانزده جلسه دو ساعته به صورت تئوری و عملی توسط اساتید جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران با همکاری گروه نجات موج پیشرو برگزار گشته و طی آن به طور همزمان ضمن آموزش نوجوانان داوطلب، شیوه آموزش به مربیان داوطلب موج پیشرو آموزش داده میشود

۶ مرداد، ۱۳۹۶ |