شیر بچه های موج پیشرو دروازه غار تهران

شیر بچه های موج پیشرو دروازه غار تهران

 

شیر بچه های موج پیشرو دروازه غار، کودکان در معرض آسیب ساکن منطقه دروازه غار تهران هستند که موسسه حمایتی آوای ماندگار آنها را جهت آموزش و توانمند سازی به موج پیشرو معرفی کرده تا با آموزش مهارتهای مورد نیاز جهت شرایط سخت، انهم نه تنها در محیط پر خطر منطقه دروازه غار که در زمانهایی بحرانی همچون پس از زلزله بتوانند از خود حفاظت نموده و به خانواده خود و دیگر کودکان کمک نمایند
ما برای این کودکان در سه مرحله آموزشی، برنامه هایی جهت آشنایی با سوانح، زندگی در شرایط سخت پس از زلزله و مدیریت بحران در نظر گرفته ایم که به صورت دانش و مهارت در ۱۲ جلسه در مرکز آوای ماندگار توسط اساتید موج پیشرو آموزش دهیم
دو تا چهار جلسه نیز برای حضور در اردو های کسب مهارت در نظر داریم که در صورتی که بتوانیم برای آن تامین مالی کنیم یا همچون جناب مهندس آرش امین مخترع زلزله آزما میزبان با محبتی پیدا کنیم که رایگان کودکان را پذیرا باشد در خدمت بچه ها خواهیم بود

گروه امداد و نجات موج پیشرو

۲۷ مرداد، ۱۳۹۶ | برچسبها: ، ، ، ،